หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
อบต.ดงตะขบ
อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
 
 
หนังสือสั่งการ สถ.
 
การ โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิตเดือน ก.พ. 2550 ให้แก่ อปท. [บัญชีจัดสรรเงินภาษี ฯ] 20 ก.พ. 2550
คำชี้แจงการดำเนินการตามวิทยุกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่แจ้งคำสั่งศาลปกครองสูงสุด 19 ก.พ. 2550
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ. 2550 (มท 0803/ว319) 19 ก.พ. 2550
การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีการส่งต่อผู้ป่วย (มท 0803/ว320) 19 ก.พ. 2550
สรุป ข้อสั่งการของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 2550 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.2/ว170) 19 ก.พ. 2550
การจัดสรรงบประมาณโครงการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ให้กับ อปท. 16 ก.พ. 2550
การสรรหาข้าราชการไปปฏิบัติงานที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) 16 ก.พ. 2550
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 22 ระหว่างวันที่ 12-16 มีนาคม 2550 16 ก.พ. 2550
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการฝึกอบรม "ภาษาอังกฤษหลักสูตรระยะสั้น" รุ่นที่ 1 16 ก.พ. 2550
วิทยุในราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.8/ว21 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2550 15 ก.พ. 2550
แก้คำผิด ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2549 (มท 0808.2/ว307) 13 ก.พ. 2550
กำหนดแนวทางเกี่ยวกับการดำเนินงานจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ของ อปท. ประจำปีงบประมาณ 2550 12 ก.พ. 2550
การคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรบุคลากร อปท. รุ่นที่ 10 ปีงบประมาณ 2550 [บัญชีรายชื่อ ฯ] 12 ก.พ. 2550
การคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตร เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2550 12 ก.พ. 2550
การคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ 2550 [บัญชีรายชื่อ ฯ] 12 ก.พ. 2550
การคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรนักบริหารงานช่าง รุ่นที่ 7 ปีงบประมาณ 2550 [บัญชีรายชื่อ ฯ] 12 ก.พ. 2550
การขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ (มท 0808.2/ว260) 12 ก.พ. 2550
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มท 0808.3/ว291) 9 ก.พ. 2550
คำสั่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 48/2550 เรื่อง เลื่อนระดับและแต่งตั้งข้าราชการ 8 ก.พ. 2550
- ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว7) 8 ก.พ. 2550
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง ตำแหน่งและวิทยฐานะพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล 8 ก.พ. 2550
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 2. ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานเทศบาล (เพิ่มเติม) 8 ก.พ. 2550
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 3. ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกสำหรับพนักงานเทศบาล (เพิ่มเติม) 8 ก.พ. 2550
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 4. ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 8 ก.พ. 2550
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 5. ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปกำหนดค่าตอบแทนการตรวจประเมินผลงานพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 8 ก.พ. 2550
<< หน้าแรก...     816      817      818      819     (820)     821      822      823      824     ....หน้าสุดท้าย >> 830
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-647-184 ต่อ 105
หรือติดต่อ 092-645-9542
นายขจรยศ สุรเดช
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงตะขบ
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงตะขบ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 66110
โทรศัพท์ : 056-647-184 โทรสาร : 056-647-184
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลดงตะขบ
จำนวนผู้เข้าชม 101,381 เริ่มนับ 19 เม.ย. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10