หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
อบต.ดงตะขบ
อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
    ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   องค์การบริหารส่วนตำบลดงตะขบ ขอขอบพระคุณหน่วยเคลื่อนที่เร็วพ่นฆ่าเชื้อ ( COVID-๑๙ ) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ให้ความอนุเคราะห์พ่นฆ่าเชื้อสถานที่พักของผู้ป่วยและผู้เสี่ยงสูงโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID-๑๙ ) ในเขตพื้นที่ตำบลดงตะขบ  3 ส.ค. 2564 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประซาสัมพันธ์กำหนด การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ (กรณีรับเงินสด) ณ. องค์การบริหารส่วนตำบลดงตะขบ ประจำเดือน สิหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  30 ก.ค. 2564 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564   23 ก.ค. 2564 1
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564   23 ก.ค. 2564 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   ชีวิตวิถีใหม่....ในวัด  22 ก.ค. 2564 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   ชีวิตวิถีใหม่....ในตลาด  22 ก.ค. 2564 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   ชีวิตวิถีใหม่....ในบ้าน  22 ก.ค. 2564 1
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประซาสัมพันธ์กำหนด การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ (กรณีรับเงินสด) ณ. องค์การบริหารส่วนตำบลดงตะขบ ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  2 ก.ค. 2564 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดงตะขบ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร มีความประสงค์จะรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล/พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 – 2563 โดยวิธีการรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและมาตรฐานตำแหน่ง โดยประสงค์จะรับโอน (ย้าย) จำนวน 3 ตำแหน่ง 8 อัตรา ดั้งนี้ ประเภทบริหาร 2. ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) จำนวน 1 อัตรา ประเภทวิชาการ 2. นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ) จำนวน 1 อัตรา ประเภททั่วไป 4. เจ้าหน้าที่พัสดุ (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน) จำนวน 1 อัตรา 5. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน) จำนวน 1 อัตรา 6. นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน) จำนวน 1 อัตรา  28 มิ.ย. 2564 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์แจ้งผลการโอนเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่ไร้ที่พึ่งเข้าบัญชีผู้ประสบปัญหาทางสังคม ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงตะขบได้ประสานขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือผู้ไร้ที่พึ่งและผู้ประสบปัญหาทางสังคม เพื่อขอรับเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง จำนวน 21 รายนั้น ศูนย์คุ้มครองไร้ที่พึ่งจังหวัดพิจิตร ได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว และได้อนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง จำนวน 21 ราย ๆ ละ 3,000 บาท รวามเป็นเงินทั้งสิ้น 63,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชีของผู้ประสบปัญหาทางสังคมเป็นที่เรียบร้อย  21 มิ.ย. 2564 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   องค์การบริหารส่วนตำบลดงตะขบ ได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลดงตะขบ หรือหน่วยงานต่างๆ ที่มาติดต่อใช้บริการงานด้านต่างๆ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลดงตะขบ เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจนี้มาประมวลสรุปผลลัพธ์ทำแผนปรับปรุงการให้บริการ และดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของการบริการด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ และตรงกับความต้องการของผู้รับบริการมากยิ่งขึ้นต่อไป  18 มิ.ย. 2564 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ 8-9 มิถนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลดงตะขบนำรถรับ-ส่งบริการประชาชนฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ.ที่โรงพยาบาลสมเด็จยุพราช อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร   11 มิ.ย. 2564 32
ข่าวประชาสัมพันธ์   องค์การบริหารส่วนตำบลดงตะขบ ได้ติดตั้งตู้รับความคิดเห็นจำนวน 4 จุด 1.ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงตะขบ 2.บริเวณร้านขายกาแฟ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 3.บริเวณที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 4.ร้านขายของชำ นางนงลักษณ์ หมั่นเหมาะ เพื่อให้ประชาชนร่วมให้แสดงความคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะ ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดงตะขบ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลดงตะขบ นำข้อมูลไปพิจารณาปรับการทำงานหรือให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบความเดือดร้อนได้อย่างถูกต้องและทั่วถึง  9 มิ.ย. 2564 40
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ( กรณีรับเงินสด ) ณ.องค์การบริหารส่วนตำบลดงตะขบ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔  8 มิ.ย. 2564 30
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประกาศประชาสัมพันธ์กําหนด การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ( กรณีรับเงินสด )   4 มิ.ย. 2564 28
  (1)     2      3   
 
Naxsolution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
ศูนย์ดำรงธรรม
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ตลอด 24 ชม.
 
   
  คู่มือประชาชน  
  service  
คู่มือสำหรับประชาชน
ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก
ในการติดต่อกับหน่วยงาน
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-647-184 ต่อ 105
หรือติดต่อ 092-645-9542
นายขจรยศ สุรเดช
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงตะขบ
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงตะขบ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 66110
โทรศัพท์ : 056-647-184 โทรสาร : 056-647-184
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลดงตะขบ
จำนวนผู้เข้าชม 81,011 เริ่มนับ 19 เม.ย. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10