หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
อบต.ดงตะขบ
อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
 
 
ข่าวสาร
 
  หมวดข่าว :รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
    ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   องค์การบริหารส่วนตำบลดงตะขบ นำโดย นายขจรยศ สุรเดช ปลัดองค์การบริหารส่วน ตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงตะขบ และคุณ พิมลรักษ์ อนนต์ไพศาล หัวหน้าสำนักปลัด มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนหมู่ที่ 1,4,6 ที่ได้รับความเดือดร้อนถูกกักตัวเนื่องจากใกล้ชิดกับกลุ่มเสี่ยงโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด ๒๐๑๙ ) และ ผู้เดินทางกลับจากจังหวัดกลุ่มเสี่ยง  16 ส.ค. 2564 27
ข่าวประชาสัมพันธ์   องค์การบริหารส่วนตำบลดงตะขบ ขอขอบพระคุณหน่วยเคลื่อนที่เร็วพ่นฆ่าเชื้อ ( COVID-๑๙ ) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ให้ความอนุเคราะห์พ่นฆ่าเชื้อสถานที่พักของผู้ป่วยและผู้เสี่ยงสูงโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID-๑๙ ) ในเขตพื้นที่ตำบลดงตะขบ  3 ส.ค. 2564 22
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประซาสัมพันธ์กำหนด การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ (กรณีรับเงินสด) ณ. องค์การบริหารส่วนตำบลดงตะขบ ประจำเดือน สิหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  30 ก.ค. 2564 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564   23 ก.ค. 2564 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564   23 ก.ค. 2564 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   ชีวิตวิถีใหม่....ในวัด  22 ก.ค. 2564 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   ชีวิตวิถีใหม่....ในตลาด  22 ก.ค. 2564 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   ชีวิตวิถีใหม่....ในบ้าน  22 ก.ค. 2564 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประซาสัมพันธ์กำหนด การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ (กรณีรับเงินสด) ณ. องค์การบริหารส่วนตำบลดงตะขบ ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  2 ก.ค. 2564 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดงตะขบ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร มีความประสงค์จะรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล/พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 – 2563 โดยวิธีการรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและมาตรฐานตำแหน่ง โดยประสงค์จะรับโอน (ย้าย) จำนวน 3 ตำแหน่ง 8 อัตรา ดั้งนี้ ประเภทบริหาร 2. ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) จำนวน 1 อัตรา ประเภทวิชาการ 2. นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ) จำนวน 1 อัตรา ประเภททั่วไป 4. เจ้าหน้าที่พัสดุ (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน) จำนวน 1 อัตรา 5. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน) จำนวน 1 อัตรา 6. นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน) จำนวน 1 อัตรา  28 มิ.ย. 2564 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์แจ้งผลการโอนเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่ไร้ที่พึ่งเข้าบัญชีผู้ประสบปัญหาทางสังคม ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงตะขบได้ประสานขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือผู้ไร้ที่พึ่งและผู้ประสบปัญหาทางสังคม เพื่อขอรับเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง จำนวน 21 รายนั้น ศูนย์คุ้มครองไร้ที่พึ่งจังหวัดพิจิตร ได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว และได้อนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง จำนวน 21 ราย ๆ ละ 3,000 บาท รวามเป็นเงินทั้งสิ้น 63,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชีของผู้ประสบปัญหาทางสังคมเป็นที่เรียบร้อย  21 มิ.ย. 2564 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   องค์การบริหารส่วนตำบลดงตะขบ ได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลดงตะขบ หรือหน่วยงานต่างๆ ที่มาติดต่อใช้บริการงานด้านต่างๆ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลดงตะขบ เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจนี้มาประมวลสรุปผลลัพธ์ทำแผนปรับปรุงการให้บริการ และดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของการบริการด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ และตรงกับความต้องการของผู้รับบริการมากยิ่งขึ้นต่อไป  18 มิ.ย. 2564 36
ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ 8-9 มิถนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลดงตะขบนำรถรับ-ส่งบริการประชาชนฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ.ที่โรงพยาบาลสมเด็จยุพราช อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร   11 มิ.ย. 2564 46
ข่าวประชาสัมพันธ์   องค์การบริหารส่วนตำบลดงตะขบ ได้ติดตั้งตู้รับความคิดเห็นจำนวน 4 จุด 1.ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงตะขบ 2.บริเวณร้านขายกาแฟ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 3.บริเวณที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 4.ร้านขายของชำ นางนงลักษณ์ หมั่นเหมาะ เพื่อให้ประชาชนร่วมให้แสดงความคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะ ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดงตะขบ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลดงตะขบ นำข้อมูลไปพิจารณาปรับการทำงานหรือให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบความเดือดร้อนได้อย่างถูกต้องและทั่วถึง  9 มิ.ย. 2564 53
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ( กรณีรับเงินสด ) ณ.องค์การบริหารส่วนตำบลดงตะขบ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔  8 มิ.ย. 2564 36
  (1)     2      3   
 
Naxsolution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
ศูนย์ดำรงธรรม
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ตลอด 24 ชม.
 
   
  คู่มือประชาชน  
  service  
คู่มือสำหรับประชาชน
ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก
ในการติดต่อกับหน่วยงาน
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-647-184 ต่อ 105
หรือติดต่อ 092-645-9542
นายขจรยศ สุรเดช
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงตะขบ
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงตะขบ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 66110
โทรศัพท์ : 056-647-184 โทรสาร : 056-647-184
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลดงตะขบ
จำนวนผู้เข้าชม 101,384 เริ่มนับ 19 เม.ย. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10