หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงตะขบ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงตะขบ
วิสัยทัศน์
"ท้องถิ่นเข้มแข็งร่วมแรงร่วมใจ
ปลอดภัยจากสารพิษ
เพิ่มผลผลิตการเกษตร"
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาวดงตะขบ
อาชีพในตำบลดงตะขบ
อบต.ดงตะขบ
อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
1
2
3
 
 
นายขจรยศ สุรเดช
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงตะขบ
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
การพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ [ 5 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 9 
ประกาศให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดพิจิตรสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งตลอด [ 3 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 8 
ขอบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 11 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 [ 3 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 10 
 
กิจกรรม
กิจการสภา/
รายงานการประชุม
   
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
-ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง- [ 10 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 18 
   
 
 


ซื้อเก้าอี้และโต๊ะห้องประชุมสภาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.พ. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.พ. 2564 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.พ. 2564 ]

   
 
     
ข่าวสารภายนอก
 
 
 
 
สำรวจความคิดเห็น
  ท่านพอใจในการบริการของ อบต. ในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  ควรปรับปรุง
 
     
 
การเพิ่มช่องทางการถ่ายทอดการประชุมออนไลน์ ผ่านแอพพลิเคชั่น ยูทูบ (YouTube) ทางช่อง: กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และเฟซบุ๊ก (Facebook) ทางเพจ: ท้องถิ่นรักษ์สิ่งแวดล้อม ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว904  [ 3 พ.ค. 2564 ]
การจัดสรรเงินอุดหนุนเพิ่มเติม นักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มรอยต่อ) และประกาศขยายระยะเวลาการจ่ายเงินค่าครองชีพนักเรียนทุนเสมอภาค ภาคเรียนที่ 2/2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว903  [ 3 พ.ค. 2564 ]
ประกาศ ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.2/ว65 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]  [ 3 พ.ค. 2564 ]
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าบริการจากผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กสธ. มท 0819.2/ว885  [ 3 พ.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว886  [ 3 พ.ค. 2564 ]
เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริม การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว893  [ 3 พ.ค. 2564 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว895  [ 3 พ.ค. 2564 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 3/2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว894 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 พ.ค. 2564 ]
การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ ๑ (MU Safe School Virtual Workshop ๑) หัวข้อ กศ. มท 0816.3/ว901  [ 3 พ.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานประชาสัมพันธ์กิจกรรมการคัดเลือกบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2564 กสธ. มท 0819.2/ว891  [ 3 พ.ค. 2564 ]
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.2/ว61 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 เม.ย. 2564 ]
ขยายระยะเวลาการจัดส่งเอกสารสรุปผลการดำเนินการและบันทึกการทำงานของผู้จัดการรายกรณี (Case Manager : CM) ของโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่ายเชิงพื้นที่ : ภาคกลาง (กลุ่มเด็กด้อยโอกาสสังกัด อปท.) โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กศ. มท 0816.5/ว844 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 เม.ย. 2564 ]
การรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้ง กจ. มท 0802.3/ว46, ว47, ว48, ว49, ว50  [ 30 เม.ย. 2564 ]
การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) กพส. มท 0810.7/ว888  [ 29 เม.ย. 2564 ]
การสำรวจข้อมูลเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.5/ว884 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 เม.ย. 2564 ]
ประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. 2564 ด้วยระบบทางไกล ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว887  [ 29 เม.ย. 2564 ]
เลื่อนการดำเนินการโครงการ สน.บถ. มท 0809.4/ว9  [ 29 เม.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง กพส. มท 0810.6/ว879  [ 28 เม.ย. 2564 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนเมษายน 2564 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว872 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 เม.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าใช้งานระบบลงทะเบียนการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารของกรมอนามัย ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว874  [ 28 เม.ย. 2564 ]
แจ้งยอดโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ งวดที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) สน.บถ. มท 0809.3/ว876  [ 28 เม.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/5529-5601 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 เม.ย. 2564 ]
การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา (สายสามัญ) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.3/ว864 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 28 เม.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนพฤษภาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/5505-5528 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 เม.ย. 2564 ]
ขอความร่วมมือแจ้งข้อมูลการจัดสรรเงินอุดหนุนเพิ่มเติม นักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มรอยต่อ) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว871  [ 28 เม.ย. 2564 ]
     
     
     
     
 
พจ 0023.3/ว 1817 ลว 3 พ.ค.64 ขอหารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (พจ 0023.3/ว 1817 ลว 3 พ.ค.64) [ แนบ1 ] [ แนบ2 ]  [ 3 พ.ค. 2564 ]    
พจ 0023.3/ว 1786 ลว 30 เม.ย.64 หารือข้อกฎหมายการยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพราะเหตุพ้นวิสัย (พจ 0023.3/ว 1786 ลว 30 เม.ย.64)  [ 3 พ.ค. 2564 ]    
พจ 0023.3/ว 1811 ลว 3 พ.ค.64 ประชาสัมพันธ์โครงการนำเสนอผลงานวิชาการ THE EDUCATORS THAILAND ประจำปี 2564 (พจ 0023.3/ว 1811 ลว 3 พ.ค.64)  [ 3 พ.ค. 2564 ]    
พจ 0023.3/ว 1815 ลว 3 พ.ค.64 โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้เชียวชาญให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 (พจ 0023.3/ว 1815 ลว 3 พ.ค.64)  [ 3 พ.ค. 2564 ]    
พจ 0023.2/ว1773 ลว 30 เมษายน 256 แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งปม.2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน ศพด. ไตรมาส 3 (พจ0023.2/ว1773 ลว 30 เม.ย. 2564) [ แนบ1 ]  [ 3 พ.ค. 2564 ]    
พจ0023.5/ว1537 ลว 16 เม.ย.64 การอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2563(พจ0023.5/ว1537 ลว 16 เม.ย.64)  [ 16 เม.ย. 2564 ]  
พจ 0023.3/ว 1793 ลว 30 เม.ย.64 โครงการจัดงานวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พจ 0023.3/ว 1793 ลว 30 เม.ย.64)  [ 30 เม.ย. 2564 ]    
พจ 0023.3/ว 1795 ลว 30 เม.ย.64 การสำรวจความเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้งเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล (พจ 0023.3/ว 1795 ลว 30 เม.ย.64)  [ 30 เม.ย. 2564 ]    
พจ 0023.3/ว 1783 ลว 30 เม.ย.64 ส่งคำแนะนำ ตามมาตรา 23 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญ้ติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ของเทศบาลตำบลสุนทรภู่ อำเภอแกลง และรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี ฯ ประจำปี 2563 (พจ 0023.3/ว 1783 ลว 30 เม.ย.64)  [ 30 เม.ย. 2564 ]    
พจ 0023.3/ว 1781 ลว 30 เม.ย.64 หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตำบล (พจ 0023.3/ว 1781 ลว 30 เม.ย.64)  [ 30 เม.ย. 2564 ]    
พจ 0023.4/ว 1782 ลว 30 เม.ย. 64 การขยายเวลาดำเนินงานตามปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ  [ 30 เม.ย. 2564 ]    
พจ 0023.3/ว 1777 ลว 30 เม.ย.64 เลื่อนกำหนดการดำเนินการโครงการสัมมนาปฏิบัติการสัมนาศักยภาพการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาและแนวทางการตรวจสอบการดำเนินงานด้านการเงิย การบัญชี และการพัสดุฯ (พจ 0023.3/ว 1777 ลว 30 เม.ย.64)  [ 30 เม.ย. 2564 ]    
พจ0023.2/ว1778 ลว 30 เม.ย. 64 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 64)(พจ0023.2-ว1778)(ลว 30 เม.ย. 64)  [ 30 เม.ย. 2564 ]    
พจ 0023.3/ว 1776 ลว 30 เม.ย.64 แจ้งแบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พจ 0023.3/ว 1776 ลว 30 เม.ย.64)  [ 30 เม.ย. 2564 ]    
พจ0023.2/ว285 ลว 30 เม.ย. 64 แจ้งเลื่อนการดำเนินการโครงการ พจ0023.2/ว285 ลว 30 เม.ย. 64  [ 30 เม.ย. 2564 ]    
พจ0023.5/ว1537 ลว 16 เม.ย.64 การอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2563(พจ0023.5/ว1537 ลว 16 เม.ย.64)  [ 16 เม.ย. 2564 ]  
พจ 0023.3/ว 1759 ลว 29 เม.ย.64 เลื่อนกำหนดฝึกอบรมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาท้องถิ่น (พจ 0023.3/ว 1759 ลว 29 เม.ย.64)  [ 29 เม.ย. 2564 ]  
พจ 0023.3/ว 1753 ลว 29 เม.ย.64 แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีฝบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อเป็นคาใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พจ 0023.3/ว 1753 ลว 29 เม.ย.64)  [ 29 เม.ย. 2564 ]  
พจ 0023.3/ว 1737 ลว 28 เม.ย.64 ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามกรอบการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ.2564 จังหวัดพิจิตร (พจ 0023.3/ว 1737 ลว 28 เม.ย.64) [ แนบ1 ] [ แนบ2 ]  [ 28 เม.ย. 2564 ]  
พจ 0023.3/ว 1735 ลว.28 เม.ย.64 ขอหารือกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอแก้ไขรายละเอียดโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (พจ 0023.3/ว 1735 ลว.28 เม.ย.64)  [ 28 เม.ย. 2564 ]  
     
     
     
     
 
อบต.กำแพงดิน ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมหล็กสายหนองอ้อไผ่ขวาง หมู่ที่ 1 -หมู [ 13 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 9 
อบต.ไผ่หลวง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หลวงเรื่องนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 1 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 26 
ทต.ทับคล้อ ประกาศเทศบาลตำบลทับคล้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำ [ 5 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ท่าหลวง การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลท่าหลวง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 วัน [ 5 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.ดงตะขบ การพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ [ 5 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 9 
อบต.บ้านบุ่ง กิจกรรมการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 5 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.บ้านบุ่ง โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ/ตั้งจุดบริการประชาชน (กิจกรรมด่านชุมชน) ประจำปีงบป [ 5 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ท่านั่ง สขร.-ประจำเดือน-เมษายน-2564 [ 5 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.เนินมะกอก การประชุมสภาเทศบาลตำบลเนินมะกอก ครั้งแรก ประจำปี 2564 [ 5 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
ทม.พิจิตร ประกาศเทศบาลเมืองพิจิตร เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร [ 5 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.โพธิ์ไทรงาม ประชาสัมพันธ์คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับประชาชน [ 5 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.แหลมรัง [ 5 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.คลองคะเชนทร์ ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นหลักการของร่างพระราชบัญญัติการจัดมหรสพท [ 5 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.สามง่าม ภาพเทศบาลตำบบสามง่าม ดำเนินการทำความสะอาดถนนและฉีดพ้นยาฆ่าเชื้อ บริเวณ ตลาดศรีโส [ 5 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 56 
อบต.กำแพงดิน ประกาศอบต.กำแพงดิน เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 5 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
     
     
     
     
 


อบต.ทุ่งโพธิ์ จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าวัดบึงบ่าง-บ้านนางสไหว [ 5 พ.ค. 2564 ]ทม.พิจิตร จ้างเหมาทำป้ายไวนิลพร้อมติดตั้ง (วันฉัตรมงคล) จำนวน 1 รายการ ตามบันทึกข้อความท [ 3 พ.ค. 2564 ]ทม.พิจิตร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ (โครงการการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีหรือสมาชิกสภาเท [ 3 พ.ค. 2564 ]ทม.พิจิตร ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะ 240 ลิตร) จำนวน 1 รายการ ตามบันทึกข้อความที่ พจ [ 3 พ.ค. 2564 ]ทต.ทับคล้อ ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถยนต์ จำนวน ๔ เส้น รถกู้ชีพฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน [ 3 พ.ค. 2564 ]ทต.ทับคล้อ ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แบตเตอรี่ รถกู้ชีพฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน กค 9328 พิจิต [ 3 พ.ค. 2564 ]อบต.ทุ่งโพธิ์ จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายวิโรจน์ หอมรื่น-บ้ [ 30 เม.ย. 2564 ]อบต.โพธิ์ไทรงาม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง บริเวณบ้านบ่อทร [ 30 เม.ย. 2564 ]ทม.พิจิตร ซื้อวัสดุการเกษตร (โซ่เลื่อยยนต์) จำนวน 3 รายการ ตามบันทึกข้อความที่ พจ 52004/27 [ 30 เม.ย. 2564 ]ทต.ทับคล้อ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รวม 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 เม.ย. 2564 ]ทต.หอไกร ซื้อเจลล้างมือแอลกอฮอล์ ขนาด 500 ML แบบขวดปั๊ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 เม.ย. 2564 ]ทม.พิจิตร จ้างเหมาทำสติ๊กเกอร์ไดคัลตัวหนังสือติดลงแผ่นอะคริลิค จำนวน 2 รายการ ตามบันทึกข้อ [ 29 เม.ย. 2564 ]อบต.ทุ่งโพธิ์ จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังตลุก-บ้านหนองบัว หมู่ที่ [ 29 เม.ย. 2564 ]อบต.ฆะมัง ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยคนพิการ ประจำปี 2564 โด [ 29 เม.ย. 2564 ]อบต.ฆะมัง ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพ [ 29 เม.ย. 2564 ]อบต.ท่าเสา จ้างติดตั้งชุดปั้มน้ำบาดาล(ปั้มซัมเมอร์ส) องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา อำเภอโพทะเ [ 29 เม.ย. 2564 ]ทม.พิจิตร จ้างเหมาเคลื่อนย้ายเครื่องปรับอากาศ รหัส 420-43-0023 จำนวน 1 รายการ ตามบันทึกข้อ [ 29 เม.ย. 2564 ]ทต.หอไกร ซื้อเจลล้างมือแอลกอฮอล์ ขนาด 500 ML แบบขวดปั๊ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 เม.ย. 2564 ]ทต.สำนักขุนเณร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 38 รายการ เพื่อใช้งานสำนักปลัดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 เม.ย. 2564 ]ทต.หอไกร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ. 11 [ 29 เม.ย. 2564 ]

     
     
     
 

LINK ที่น่าสนใจ
กระดานสนทนา
 
เว็บไซต์ อบต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร เปิดให้บริการแล้วค่ะ (10 เม.ย. 2564)    อ่าน 14  ตอบ 0  
   
 
OTOP ผลิตภัณฑ์
 
TRAVEL สถานที่สำคัญ
 
 
   

-สินค้า OTOP-

-แหล่งท่องเที่ยว / สถานที่สำคัญ-
   
 
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ตลอด 24 ชม.
 
  คู่มือประชาชน  
  service  
คู่มือสำหรับประชาชน
ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก
ในการติดต่อกับหน่วยงาน
 
Naxsolution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-647-184
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงตะขบ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 66110
โทรศัพท์ : 056-647-184 โทรสาร : 056-647-184
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลดงตะขบ
จำนวนผู้เข้าชม 13,662 เริ่มนับ 19 เม.ย. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10