หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงตะขบ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงตะขบ
วิสัยทัศน์
"ท้องถิ่นเข้มแข็งร่วมแรงร่วมใจ
ปลอดภัยจากสารพิษ
เพิ่มผลผลิตการเกษตร"
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาวดงตะขบ
อาชีพในตำบลดงตะขบ
อบต.ดงตะขบ
อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
1
2
3
 
 
นายขจรยศ สุรเดช
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงตะขบ
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงตะขบ ขอขอบพระคุณหน่วยเคลื่อนที่เร็วพ่นฆ่าเชื้อ ( COVID-๑๙ [ 3 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 6 
ประซาสัมพันธ์กำหนด การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ (กรณีรับเงินสด) ณ. [ 30 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 5 
ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 [ 23 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 1 
ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 [ 23 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 4 
 
กิจกรรม
กิจการสภา/
รายงานการประชุม
   
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
-ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง- [ 10 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 52 
   
 
 


ซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้านโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เ [ 29 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทหมึกปริ้นเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทหมึกปริ้นเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ค. 2564 ]

   
 
     
ข่าวสารภายนอก
 
 
 
 
สำรวจความคิดเห็น
  ท่านพอใจในการบริการของ อบต. ในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  ควรปรับปรุง
 
     
 
ขอความอนุเคราะห์ให้ความช่วยเหลืออำนวยความสะดวกแก่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด กศ. มท 0816.5/ว1666 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 4 ส.ค. 2564 ]
ระบบสารสนเทศการรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว1665 [คู่มือ]  [ 4 ส.ค. 2564 ]
ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างเดือนสิงหาคม-กันยายน 2564 ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา สบ.พถ. มท 0807.2/ว1652  [ 4 ส.ค. 2564 ]
คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว4431 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 ส.ค. 2564 ]
การเสนอชื่อผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1657  [ 3 ส.ค. 2564 ]
เร่งรัดการจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1656  [ 3 ส.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดให้บริเวณหมู่เกาะกระ ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2564 กสว. มท 0820.3/ว1634  [ 3 ส.ค. 2564 ]
อนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบอำนวยการ (กรม) ให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว1651  [ 3 ส.ค. 2564 ]
การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี กพส. มท 0810.4/ว1655  [ 3 ส.ค. 2564 ]
กำหนดการลงพื้นที่ช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนบน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1647 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 ส.ค. 2564 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กพส. มท 0810.8/ว1646  [ 3 ส.ค. 2564 ]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น(ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ.  [ 2 ส.ค. 2564 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณและอัตรากำลังข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษา (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว1640  [ 2 ส.ค. 2564 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาหลักสูตรและชุดเครื่องมือการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อสำหรับผู้นำท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1639  [ 2 ส.ค. 2564 ]
การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว1629 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ส.ค. 2564 ]
การสำรวจข้อมูลภารกิจด้านแหล่งน้ำที่ส่วนราชการถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่พร้อมรับโอน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1642  [ 2 ส.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในสังกัดรายงานข้อมูลตามแบบรายงานที่กำหนด สน.บถ. มท 0809.4/ว1622 [เอกสารแนบ]  [ 2 ส.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 3 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/10617-10645 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ส.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/10646-10706 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ส.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/10613-10616 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ส.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเป็นค่าสวัสดิการสำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/10609-10612 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ส.ค. 2564 ]
การเสวนาหัวข้อ (เรียนวิทย์-คณิต บนฐานสมรรถนะด้วยสื่อดิจิทัล) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1643  [ 2 ส.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานสัมมนา เรื่อง (การขับเคลื่อนการถ่ายโอน รพ.สต. ไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1610 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ส.ค. 2564 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 6/2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1625 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ส.ค. 2564 ]
การแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง งวดที่ 1 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1626 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 2 ส.ค. 2564 ]
     
     
     
     
 
พจ 0023.3/ว 3146 ลว 4 ส.ค.64 ขอความร่วมมือองค๋กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบแบบประเมินตนเองในการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า (พจ 0023.3/ว 3146 ลว 4 ส.ค.64)  [ 4 ส.ค. 2564 ]    
พจ 0023.3/ว 3145 ลว 4 ส.ค.64 การเสนอชื่อผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พจ 0023.3/ว 3145 ลว 4 ส.ค.64)  [ 4 ส.ค. 2564 ]    
พจ 0023.3/ว 3138 ลว 4 ส.ค.64 การปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของอาสาสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในด่านชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พจ 0023.3/ว 3138 ลว 4 ส.ค.64)  [ 4 ส.ค. 2564 ]    
พจ 0023.3/ว 3136 ลว 4 ส.ค.64 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 (พจ 0023.3/ว 3136 ลว 4 ส.ค.64)  [ 4 ส.ค. 2564 ]    
พจ 0023.2/ว3130 ลว 4 สิงหาคม 256 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งแต่งตั้งเลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ คณะอนุกรรมการระดับจังหวัดพิจิตร ตามประกาศ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการโอนพนักงานส่วนตำบลกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็น พ.ศ.2560 (พจ 0023.2/ว3130 ลว 4 สิงหาคม 2564)(  [ 4 ส.ค. 2564 ]    
พจ0023.2/ว3132 ลว 4 สิงหาคม 2564 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยและให้การให้ออกจากราชการ ใน ก.อบต.จังหวัดพิจิตร (พจ0023.2/ว3132 ลว 4 สิงหาคม 2564)  [ 4 ส.ค. 2564 ]    
(พจ 0023.2/ว 3113 ลว 4 ส.ค. 64) การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ประจำปีไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564) (พจ 0023.2/ว 3113 ลว 4 ส.ค. 64) [ แนบ1 ] [ แนบ2 ]  [ 4 ส.ค. 2564 ]    
พจ 0023.2/3314 ลว 4 ส.ค. 2564 การใช้มาตรการทางการบริหารเพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินการทางวินัยและจริยธรรม (พจ0023.2/ว3114)(ลว 4 ส.ค. 2564)  [ 4 ส.ค. 2564 ]    
พจ 0023.3/ว 3117 ลว 4 ส.ค.64 ขออนุมัติใช้งบประมาณที่เหลือจ่ายจาการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่านประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ครั้งที่ 4 (พจ 0023.3/ว 3117 ลว 4 ส.ค.64) [ แนบ1 ] [ แนบ2 ]  [ 4 ส.ค. 2564 ]    
พจ 0023.3/ว 3111 ลว 4 ส.ค.64 มาตรการจัดการมูลฝอยติดเชื้อชุมชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เพิ่มเติม (พจ 0023.3/ว 3111 ลว 4 ส.ค.64)  [ 4 ส.ค. 2564 ]    
(พจ0023.5/8466 ลว 3 ส.ค.64) การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร(พจ0023.5/8466 ลว 3 ส.ค.64)  [ 3 ส.ค. 2564 ]    
พจ 0023.3/ว 3108 ลว 3 ส.ค.64 ประกาศรายชื่อผู้สมัคร การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ตลาดนัดกการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม (พจ 0023.3/ว 3108 ลว 3 ส.ค.64)  [ 3 ส.ค. 2564 ]    
(พจ0023.5/ว 8400 ลว 2 ส.ค.64) การขอเปลี่ยนแปลงรายการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563(พจ0023.5/ว 8400 ลว 2 ส.ค.64)  [ 3 ส.ค. 2564 ]    
พจ0023.2/ว3101 ลว 3 ส.ค. 64 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนสไหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 ก.ค.-ก.ย. 2564 พจ0023.2/ว3101 ลว 3 ส.ค. 64  [ 3 ส.ค. 2564 ]    
พจ 0023.3/ว 3094 ลว 3 ส.ค.64 การแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง งวดที่ 1 (พจ 0023.3/ว 3094 ลว 3 ส.ค.64)  [ 3 ส.ค. 2564 ]    
พจ 0023.3/ว 3093 ลว 3 ส.ค.64 การเตรียมการจัดซ้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 สำหรับรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (พจ 0023.3/ว 3093 ลว 3 ส.ค.64)  [ 3 ส.ค. 2564 ]    
พจ 0023.3/ว 3090 ลว 3 ส.ค.64 มติการประชุมคณะทำงานสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดพิจิตร ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ครั้งที่ 1/2564 (พจ 0023.3/ว 3090 ลว 3 ส.ค.64)  [ 3 ส.ค. 2564 ]    
พจ 0023.3/ว 3089 ลว 3 ส.ค.64 สำรวจการนำโครงการพัฒนาและกิจกรรมสาธารณะจากแผยชุมชนหรือแผนพัฒนาหมู่บ้านมาบรรจุในแผยพัฒนาท้องถิ่นและนำไปพัฒนาเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (พจ 0023.3/ว 3089 ลว 3 ส.ค.64)  [ 3 ส.ค. 2564 ]    
พจ 0023.2/ว3087 ลว 3 สิงหาคม 256 สำรวจความต้องการทันตแพทย์เพื่อไปปฏิบัติงานชดใช้ทุน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (พจ0023.2/ว3087 ลว 3 สิงหาคม 2564)  [ 3 ส.ค. 2564 ]    
(พจ0023.6/ว3085)(ลง3ส.ค.64) การคัดเลือกและประเมินผลงานของท้องถิ่นอำเภอดัเด่น ประจำปี พ.ศ.2564(พจ0023.6/ว3085)(ลง3ส.ค.64)  [ 3 ส.ค. 2564 ]    
     
     
     
     
 
ทม.ตะพานหิน ประกาศเทศบาลเมืองตะพานหิน เรื่อง การนัดประชุมสภาเทศบาลเมืองตะพานหิน สมัยประชุมสา [ 17 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 15 
ทต.สามง่าม การดำเนินโครงการรถ Mobile พาณิชย์...ลดราคา ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก [ 30 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 7 
ทม.พิจิตร เทศบาลเมืองพิจิตร เข้าร่วมชี้แจงรายละเอียดโครงการจุด Check-in สุขภาพในชุมชนเมือง [ 5 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 21 
ทต.วังกรด ประกาศเทศบาลตำบลวังกรด เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อ ราคา [ 5 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.วังกรด ประกาศเทศบาลตำบลวังกรด เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อ ราคา [ 5 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทม.พิจิตร ประกาศเทศบาลเมืองพิจิตร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความรู้ควา [ 5 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.หอไกร ลงพื้นที่หารือในการจัดหาสถานที่กักกันผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่ จากสถานการณ์การแพ [ 5 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.ดงกลาง การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน (รอบที่ 2) [ 5 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทม.พิจิตร ประกาศเทศบาลเมืองพิจิตร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความรู้ควา [ 5 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 19 
อบต.ท้ายน้ำ ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ [ 5 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.ท่าหลวง คำสั่ง จ.พิจิตร ต้องกักตัว ผู้ที่เข้าพื้นที่จังหวัดพิจิตรที่มาจาก 29 จังหวัด [ 5 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองหญ้าไทร ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไทร เรื่อง ปิดประกาศรายงานประชุมสภาองค์การบริ [ 5 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.วังกรด ประกาศเทศบาลตำบลวังกรด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2 [ 5 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.กำแพงดิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง [ 5 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.กำแพงดิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง [ 5 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
     
     
     
     
 


อบต.ทุ่งโพธิ์ จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ชนิด ๑ ช่องทาง ขนาด ๑.๘๐X๑.๘๐X๖ เ [ 5 ส.ค. 2564 ]อบต.บ้านบุ่ง จ้างโครงการปรับปรุงหอประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบุ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ส.ค. 2564 ]อบต.ท่าเสา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประเภท ยู เอช ที ชนิดกล่อง ขนาด 200 มิลลิลิตร ประจำ [ 4 ส.ค. 2564 ]อบต.ฆะมัง จ้างซ่อมแซมประตูสำนักงานห้องนายก อบต. ห้องสำนักปลัด ห้องกองคลัง ห้องกองช่าง ห้อง [ 4 ส.ค. 2564 ]อบต.ฆะมัง จ้างทำป้ายไวนิล + โครงไม้มีขาตั้ง สถานที่กักกัน (Local Quarantine) โดยวิธีเฉพาะเ [ 4 ส.ค. 2564 ]อบต.ฆะมัง ซื้อจัดซื้อวัสดุอื่นๆ เพื่อบริหารจัดการสถานที่กักกันโรคระดับตำบล (Local Quaranti [ 4 ส.ค. 2564 ]อบต.ฆะมัง ซื้อจัดซื้อวัสดุอื่นๆ เพื่อบริหารจัดการสถานที่กักกันโรคระดับตำบล (Local Quaranti [ 4 ส.ค. 2564 ]อบต.ฆะมัง ซื้อนมยูเอชทีชนิดกล่อง จำนวน 2,365 กล่อง ให้นักเรียน ศพด.ฆะมัง เดือนสิงหาคมและก [ 4 ส.ค. 2564 ]อบต.ฆะมัง ซื้อวัสดุอื่นๆ เพื่อบริหารจัดการสถานที่กักกันโรคระดับตำบล (Local Quarantine) ของ [ 4 ส.ค. 2564 ]อบต.ฆะมัง ซื้อวัสดุอื่นๆ เพื่อบริหารจัดการสถานที่กักกันโรคระดับตำบล (Local Quarantine) ของ [ 4 ส.ค. 2564 ]อบต.ฆะมัง ซื้อวัสดุอื่นๆ เพื่อบริหารจัดการสถานที่กักกันโรคระดับตำบล (Local Quarantine) ของ [ 4 ส.ค. 2564 ]อบต.ฆะมัง ซื้อวัสดุอื่นๆ เพื่อบริหารจัดการสถานที่กักกันโรคระดับตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบ [ 4 ส.ค. 2564 ]อบต.ฆะมัง นม ยูเอชทีชนิดกล่อง จำนวน 3,913 กล่อง ให้ รร.บ้านสวนแตงและ รร.วัดฆะมัง เดือน สิง [ 4 ส.ค. 2564 ]อบต.ท่านั่ง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านวังกร่าง (ถนนสาย ๕-๓-๔ ซอย [ 4 ส.ค. 2564 ]อบต.ท่านั่ง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านวังกร่าง (ถนนสายคุ้งวังกร่ [ 4 ส.ค. 2564 ]อบต.ท่านั่ง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านวังกร่าง (ถนนสายคุ้งวังกร่ [ 4 ส.ค. 2564 ]อบต.ท่านั่ง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านวังกร่าง (ถนนสายแยกถนนคุ้ง [ 4 ส.ค. 2564 ]อบต.หนองปลาไหล ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ) เพื่อใช้ประจำศูนย์พักคอย (Community Isolation) และโรงพยาบ [ 4 ส.ค. 2564 ]อบต.หนองปลาไหล ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ป้องกันโรคระบาดไวรัสโคโรน่า (COVID-19) เพื่อใช้ประจำศูนย์พักค [ 4 ส.ค. 2564 ]ทต.กำแพงดิน ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ส.ค. 2564 ]

     
     
     
 

LINK ที่น่าสนใจ
กระดานสนทนา
 
เว็บไซต์ อบต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร เปิดให้บริการแล้วค่ะ (10 เม.ย. 2564)    อ่าน 47  ตอบ 0  
   
 
OTOP ผลิตภัณฑ์
 
TRAVEL สถานที่สำคัญ
 
 
   

-สินค้า OTOP-

-แหล่งท่องเที่ยว / สถานที่สำคัญ-
   
 
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ตลอด 24 ชม.
 
  คู่มือประชาชน  
  service  
คู่มือสำหรับประชาชน
ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก
ในการติดต่อกับหน่วยงาน
 
Naxsolution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
 
E-Service
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
ระบบจองคิว
เพื่อเข้าใช้บริการ ( E-service )
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-647-184 ต่อ 105
หรือติดต่อ 092-645-9542
นายขจรยศ สุรเดช
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงตะขบ
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงตะขบ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 66110
โทรศัพท์ : 056-647-184 โทรสาร : 056-647-184
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลดงตะขบ
จำนวนผู้เข้าชม 81,018 เริ่มนับ 19 เม.ย. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10